Izjavu u PDF fajlu možete preuzeti OVDE

Podaci o prodavcu:
“Kliklak računari Niš”
Matejevački put br.36 lamela E1,
18000 Niš
Matični broj 62865644
Pib: 107612662
tel: 018/4217385
e-mail: info@kliklak.rs

                                                  IZJAVA - JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
                                                         U skladu sa zakonom o zaštiti potrošača


1. Obaveštavam vas da želim da raskinem ugovor o kupovini robe, po računu broj _______________ od ___________godine, koja mi je isporučena _____________godine.

2. Ugovor o kupovini robe po porudžbenici broj ____________ želim da raskinem zbog:______________________________________________________________________.
Navođenje razloga za jednostarni raskid ugovora je opciono.

3. Ova izjava o jednostranom raskidu ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana _______________, kada je poslata trgovcu.

4. Upoznat sam sa svojom zakonskom obavezom da pri kupovini i zaključivanju ugovora izvan poslovnih prostorija ja kao Kupac-potrošač sam dužan da Prodavcu nadoknadim neposredne troškove vraćanja robe na adresu Prodavca

5. Potrošač:

- Ime i prezime: ___________________________________________
- Svojeručni potpis: ________________________________________
- Adresa: ________________________________________________
- Telefon: ________________________________________________
- E-mail _________________________________________________
- Broj računa za povrat novca _________________________________________________

Obrazloženje:Saglasno zakonu o zaštiti potrošača potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor.Jednostranim raskidom ugovora iz stava 1. ovog člana potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe trgovcu. Izjava o jednostranom raskidu ugovora na daljinu koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija se može poslati elektronskom poštom ( info@kliklak.rs ) ili preporučeno na adresu Prodavca (Matejevački put 36/e1, 18000 Niš).

Datum: ___________________
Mesto: ______________________
                                                                                                                ________________________
                                                                                                                              Potpis potrošača